Harta semata-mata tidak mampu untuk satukan hati manusia

tg tulis

Tafsir Surah Al-Anfal Ayat 63
 
ALLAH Ta’ala berfirman yang bermaksud, “Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, nescaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka.” (Surah Al-Anfal : 63). Ini kerana sebelum itu telah ada permusuhan dan kebencian di antara mereka. Orang-orang Ansar di masa Jahiliyyah sering berperang di antara sesama mereka, iaitu antara kabilah Aus dan kabilah Khazraj.
 
Terjadi pula berbagai peristiwa yang berekoran dengan kejahatan yang panjang, sehingga akhirnya Allah memadamkan pertikaian itu dengan nur keimanan, seperti yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya yang bermaksud, “Dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu ketika kamu dahulunya (masa Jahiliah) bermusuh-musuhan antara satu sama lain. {mprestriction ids=”1,2,3,4,5”}

Advertisement

Maka Allah menjinakkan antara hati-hati kamu, lalu menjadikan kamu kerana nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang api neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu darinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu, agar kamu mendapat petunjuk. (Surah Ali Imran: 103).
 
Di dalam kitab Sahihain (Sahih al-Bukhari dan Muslim) disebutkan bahawa ketika Rasulullah s.a.w. berkhutbah kepada orang-orang Ansar mengenai masalah ghanimah Hunain. maka baginda s.a.w. bersabda kepada mereka yang bermaksud : “Hai orang-orang Ansar, bukankah aku menjumpai kamu dalam keadaan sesat, lalu Allah memberikan petunjuk kepada kamu melalui diriku: dan kamu dalam keadaan miskin, lalu Allah memberikan kecukupan kepada kamu melalui diriku; dan kamu dalam keadaan berpecah-belah, lalu Allah menjinakkan hati kamu melalui diriku.
 
“Setiap kali Rasulullah s.a.w. mengucapkan sesuatu, mereka menjawab, “Kami hanya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.”  Kerana itulah disebutkan oleh firman-Nya dalam ayat ini yang bermaksud, “tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Surah Al-Anfal: 63).
 
Yakni Maha Perkasa Zat-Nya, maka Dia tidak akan mengecewakan orang-orang yang bertawakal kepada-Nya: lagi Maha Bijaksana dalam semua perbuatan dan hukum-hukum Nya.
 
Al-Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Abdullah Al-Hafiz, telah menceritakan kepada kami Ali Ibnu Bisyr As-Sairafi Al-Qazwaini di rumah kami, telah menceritakan kepada kami Abu Abdullah Muhammad Ibnul Husain Al-Qandili Al-Istirbazi, telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Muhammad Ibnun Nu’man As-Saffar, telah menceritakan kepada kami Maimun ibnul Hakam, telah menceritakan kepada kami Bakar Ibnusy Syarud, dari Muhammad ibnu Muslim At-Taifi, dari Ibrahim Ibnu Maisarah, dari Tawus, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahawa kerabat hubungan rahim dapat terputuskan dan pemberian nikmat dapat diingkari, tetapi belum pernah terlihat suatu perumpamaan yang mengungkapkan penjinakan hati di antara sesama orang-orang yang bertikai, kerana Allah SWT telah berfirman yang bermaksud,  “Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, nescaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. (Surah Al-Anfal: 63), hingga akhir ayat.
 
Yang demikian itu terdapat di dalam syair Arab yang bermaksud, ” Apabila seorang kerabat memutuskan hubungannya denganmu kerana kesalahan, dan ia menipumu serta tidak memerlukanmu, maka dia bukanlah lagi kerabatmu.  “Tetapi orang yang berkerabat ialah orang yang jika kamu undang, ia memenuhi undanganmu, dan ikut membantumu dalam melawan musuhmu.”
 
Termasuk pula ke dalam bab ini perkataan seorang penyair lainnya yang mengatakan : “Sesungguhnya aku telah bersahabat dengan banyak orang, kemudian aku selami mereka dan aku telah menguji kesetiaan mereka, maka ternyata yang dinamakan kerabat ialah orang yang tidak mau mendekati orang yang memutuskan hubungannya denganku dan ternyata kecintaan merupakan penyebab yang utama dalam membina kekerabatan.”
 
Imam al-Baihaqi mengatakan bahawa ia tidak mengetahui apakah teks ini berhubungan dengan perkataan Ibnu Abbas ataukah hanya sekadar ucapan perawi yang meriwayatkannya.
 
Abu Ishaq Al-Subai’i telah meriwayatkan dari Abul Ahwas, dari Abdullah Ibnu Mas’ud r.a. bahawa Abul Ahwas pernah mendengar Ibnu Mas’ud membacakan firman-Nya: Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, nescaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka.” (Surah Al-Anfal: 63), hingga akhir ayat.- HARAKAH 23/10/2017 {/mprestriction}